Добре дошли
 
 
  терминология  
Логистиката е дисциплина, занимаваща се с проектиране, анализ, управление и контролиране на потоци от материали, хора и енергия. Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи.
Дистрибуторът е самостоятелен търговец и своеобразен посредник между пазара и съответния производител (търговец) , чийто стоки пласира. Неговата дейност наподобява тази на търговския представител, но за разлика от него, дистрибуторът действа на свой риск и за своя сметка. Той купува стоката от търговеца и от своя страна я продава на други търговци, вкл. такива на дребно, или на крайни потребители.
 
Links

   Alpini Ltd  www.alpini.bg